Haciz İşlemi Sonrasında Tehiri İcra Kararı


T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/32823 K. 2015/4058 T. 26.2.2015

• HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Borçlu Tarafından İcra Müdürlüğüne Müracaat Edilerek Dosya Borcunun Tamamı Nakden Depo Edildiği – Mahkemece Şikayetin Kabulüyle Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verileceği/Memur İşlemini Şikayet )

• MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Hacizlerin Kaldırılması İsteminin Reddine İlişkin – Borçlu Tarafından İcra Müdürlüğüne Müracaat Edilerek Dosya Borcunun Tamamı Nakden Depo Edildiği/Mahkemece Şikayetin Kabulü Gerektiği )

• DOSYA BORCUNUN TAMAMI NAKDEN DEPO EDİLMESİ ( Hacizlerin Kaldırılması İsteminin Reddine İlişkin Memur İşlemini Şikayet – Şikayetin Kabulüyle Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verileceği/Mahkemece İstemin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsizliği )

ÖZET : Dava, hacizlerin kaldırılması isteminin reddine ilişkin memur işlemini şikayete ilişkindir. Somut olayda borçlu tarafından icra müdürlüğüne müracaat edilerek dosya borcunun tamamının nakden depo edildiği görülmüştür. O halde mahkemece şikayetin kabulüyle hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçildiği ve borçluların mallarına hacizler konulduktan sonra, borçlu tarafından Ereğli 1. AsliyeHukuk Mahkemesinde 2014/531 E. sayılı dosya ile açılan menfi tespit davasında, %15 oranındaki teminat karşılığında icra veznesine yatan paranın alacaklıya ödenmemesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi üzerine, borçlunun icra müdürlüğüne başvurarak dosya alacağının tamamını icra veznesine yatırdığı ve dosya borcunun yatırılması sebebiyle konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce talebin reddedildiği, anılan karara karşı borçlu vekilinin şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Kural olarak, borçlu tarafından İİK’nun 72/3. maddesi koşullarında menfi tespit davası açılması halinde alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat karşılığında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi istenebilir. Borçlunun, mahkemece tayin edilen teminattan ayrı olarak icra müdürlüğüne talep anına kadar fer’ileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunun tamamını karşılayacak şekilde nakdenveya her an paraya çevrilebilir muteber, kesin banka teminat mektubunu vermesi halinde alacaklı tarafından takibe devam edilemez.

Öte yandan İİK. nun 85.maddesi uyarınca borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceği gibi hacizlerin devam etmesinde alacaklının da hukuki yararı kalmayacağından kaldırılmaları gerekir.

Somut olayda borçlu tarafından 8.8.2014 tarihinde icra müdürlüğüne müracaat edilerek dosya borcunun tamamının nakden depo edildiği görülmüştür.

O halde mahkemece şikayetin kabulüyle hacizlerin kaldırılmasınakarar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.