Boşanmış Anne, Çocuğuna Kendi Soyadını Verebilecek


Hayriye Özdemir’ isimli şahıs Anayasa Mahkeme’sine bireysel başvuru talebinde bulunmuştur. Talebinde boşanma davası sonrasında velayet hakkı tanınan çocuğun soyadını değiştirme talebiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının, karar sonucunu etkileyecek olan iddiaların ilk derece mahkemesi kararlarında karşılanmamış olması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ve karar düzeltme talebinin reddi üzerine para cezasına hükmedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunmuştur.  Anayasa mahkemesi 2525 sayılı kanun’un evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk annesine tevdi edilmiş olsa bile çocuğun babasının seçtiği soyadını alacağını belirten 4. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin, Anayasa Mahkeme’sinin 8/12/2011 tarihli ve 2010/119E., 2011/165 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğundan iptal kararı gerekçesi doğrultusunda kadın ve erkeğin evlilik süresince ve evlilik sona ermesinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olmaları gereğine yer veren uluslararası sözleşme hükümlerine de atıf yaparak erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını seçme hakkının kadına tanınmamasının, velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete göre ayrım  

yapılması sonucunu doğuracağından itiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerine aykırı görülmesi nedeniyle iptaline karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin emsal kararına uyan Yargıtay 2. HD tarihi bir karara imza atmış ve Anayasanın ’20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkına dayanarak velayet kendisine verilen anneye çocuğuna kendi soyadının verilebileceğini yönünde hüküm kurmuştur. 

Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu kararın tamamını görmek için linki inceleyebilirsiniz: 

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Ara?